Eco Fresh II jest nowoczesnym urządze­niem do efektywnego usuwania z powie­trza niebezpiecznych dla zdrowia lot­nych związków organicznych (m.in. wielopier­ścieniowych związków aroma­tycznych) oparów tłuszczu, NOx, SO2, H2S oraz szkodliwych mikroorganizmów (bak­terie, wirusy, grzyby, pleśnie). Urządzenie zostało zaprojekto­wane z myślą o ludziach korzystających z restauracji, barów, stołówek i pokoi jadalnych narażonych na przedostawanie się z kuchni (szczególnie tzw. kuchni otwar­tych) nieprzyjemnych zapachów, oparów tłusz­czu oraz szkodliwych związków powstających w wyniku procesów spalania, smażenia i grillowania.

Unoszące się opary tłuszczu oraz szkodliwe lotne związki organiczne w kuchniach wpływają niekorzystnie na zdrowie personelu i klientów restauracji, barów, pizzerii.

Urządzenie zostało wyposażone w:

1.Sekcje wstępnego filtru (w postaci prze­grody porowatej – modyfikowanej po­wierzchniowo materiałem z rozdrobnio­nych włókien keraty-nowych pochodzą­cych z piór drobiu) wyła­pującego cząsteczki tłuszczu i pyłów.

2.Filtr zasadniczy przeciwolejowy (mate­riał na bazie rozdrobnionych piór drobiu).

3.Sekcje fotokatalityczne z modyfikowa­nym TiO2 osadzonym na powierzchni porowatej ceramiki.

4.Lampy UV.

5.Sekcje jonizacji powietrza.

6.Filtr z węglem aktywnym zaimplemen­towa­nym na piance po­liuretanowej. 7.Sekcje wentylatorów zasysających.